Email: vajdikp@seznam.cz

Ing. Petr Vajdík

key account manager